Joaquim Capdevila i Capdevila (Maldà, 1967 – Tàrrega-Lleida, 2017) va ser un filòleg especialitzat en sociologia històrica i semiòtica. Obtingué les llicenciatures en filologia catalana i en psicologia i el doctorat en lingüística. L’àmplia formació en història de la cultura dels pobles (formes de vida i del treball), de les societats nacionals (la construcció de les ideologies nacionals) i en psicologia social contribuí a l’elaboració d’enfocaments historiogràfics originals, l’objectiu dels quals explicitava ressorts explicatius poc tractats, o fins i tot minoritzats, quan no ignorats, per models academicistes ancorats, encara avui, en concepcions economicistes i reduccionistes. Traduí tot aquest bagatge intel·lectual en forma de llibres i d’articles publicats a diverses revistes especialitzades. En l’àmbit de l’ensenyament, va exercir de professor de lingüística, semiòtica i teoria de la comunicació a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Lleida. La trajectòria de Joaquim Capdevila i Capdevila, fonamentada en la feixuga «tasca d’arxiu», no li feu perdre mai la convicció que l’«erudició investigadora» no pot romandre orba als anhels de llibertat d’un Poble. Aquest fou el fil conductor ètic assolit pel doctor Capdevila, impulsor de tota una línia de recerca entorn del sentit aglutinador de la identitat comunitària territorial (comarcal) i de la funció de modernitat civicopolítica que acondueix la identitat i la lluita de les nacions oprimides. En síntesi, la notable obra de Joaquim Capdevila i Capdevila ― que dignifica onomàsticament aquesta beca de recerca ― proclama, a la manera estellesiana, que «no s’és res si no s’és poble».RESUM DE LES BASES

Línia 1 // Convocada per l’Ajuntament de Tàrrega
BASES I CONVOCATÒRIA COMPLETES AQUÍ

OBJECTIU DE LA BECA
L’objectiu de l’ajut és contribuir a la producció i difusió d’estudis en el camp de les humanitats i les ciències socials en un sentit ampli ― etnologia, patrimoni
cultural, antropologia, arqueologia, l i teratura, lingüística, sociologia, filosof ia, arts i creació o biografies transversals, entre d’altres ― o en l’àmbit territorial de Tàrrega o les terres de Ponent (i àrea d’influència).

DOTACIÓ
La dotació de la beca serà de 1.500 euros.

Línia 2 // Convocada pel Consell Comarcal de l’Urgell
BASES I CONVOCATÒRIA COMPLETES AQUÍ

OBJECTIU DE LA BECA
L’objectiu de l’ajut és contribuir a la producció i difusió d’estudis en el camp de la recerca històrica i de la memòria, en l’àmbit de la comarca de l’Urgell (i àrea d’influència).

DOTACIÓ
La dotació de la beca serà de 1.500 euros.

DISPOSICIONS GENERALS

FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT I PUBLICACIÓ
1. Presentació i selecció de la proposta d’estudi en format síntesi a la convocatòria de la beca segons els requisits indicats a les bases específiques.
2. Lliurament de l’estudi en un termini 6 mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del veredicte del jurat, i pagament de la beca un cop el jurat n’hagi validat qualitat i condicions segons les bases específiques.
3. Publicació dels estudis resultants en una nova col·lecció d’Urtx. Revista d’Humanitats de l’Urgell, anomenada «Quaderns d’Urtx» i creada per a aquesta finalitat.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant instància genèrica, tal com indiquen les bases específiques. l termini de presentació de les sol·licituds s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitzarà el dia 23 de juliol de 2021.

2. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar, entre d’altres, la documentació següent: 
A) Documentació administrativa general
B) Documentació específica requerida per a la concessió de la beca:
a) Currículum del sol·licitant autor del projecte.
b) Exposició del projecte (extensió màxima de 4 pàgines de mida A4 per una sola cara):
• Proposta provisional de títol.
• Descripció completa de les característiques del projecte.
• Síntesi de 15 línies.
• Context i oportunitat del projecte.
• Metodologia.
• Calendari de treball.

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL PROJECTE BECAT
• Interès científic del tema que es proposa investigar: 40 punts màxim.
• Interès territorial del projecte i del seu abast geogràf ic: 40 punts màxim.
• Coherència i metodologia: 20 punts màxim.

JURAT DE LA BECA
El jurat estarà format per Jordi Abella Pons (president), Miquel Aguilar Montero (secretari), Carme Alòs Trepat, Maria Garganté Llanes i Mariona Visa Barbosa (vocals). Jaume Espinagosa Marsà, director dels Museus de Tàrrega, actuarà com a vocal amb veu i sense vot. 
El jurat intervindrà en la tria primera dels projectes presentats a la beca i, posteriorment, en la validació del treball f inal, sens perjudici  d’actuacions d’acompanyament, assessorament o presa de decisions que afectin l’elaboració del treball, el compliment dels terminis i d’altres que se’n puguin derivar. El jurat té la potestat de declarar deserta la beca, en cas que així ho consideri, i té facultat, també, per interpretar-ne les bases.

LLIURAMENT, FORMA I PUBLICACIÓ DE L’ESTUDI I PAGAMENT DE LA BECA
Un cop seleccionats i publicats els dos projectes guanyadors, hi haurà un termini de 6 mesos per al desenvolupament dels estudis, que cal que siguin enviats com a arxius electrònics i en format PDF, d’un màxim de 35 pàgines de mida A4 cadascuna (documents gràf ics a part, en alta resolució), a una sola
cara, menció de la bibliografia i abstract. El Jurat en valorarà el resultat i, si és adequat, se’n procedirà al pagament. 

Per a la informació detallada de la beca Joaquim Capdevila i Capdevila, cal que consulteu les dues bases completes que la regeixen.